Salutation Surname First Name Conference Year
Mr. ALAM Md 1974
Mr. KHAN N.I. 1980
Mr. ZAMAN Akhtaruz 1998
Shah ZAFAR Muhammad 1998
Ms. RUMA Rahima 2003
Nupur Nrurunnahar 2016